Laboratorij za karakterizaciju koloida, nanočestica i makromolekula

U okviru  Laboratorija smještena je instrumentacija za  karakterizaciju koloidnih čestica i nanočestica (instrument za istraživanja statičkog i dinamičkog raspršenje svjetlosti) te za određivanje zeta potencijala električki nabijenih koloidnih čestica i proteina. Uređaj je prikladan za mjerenja veličine čestica od 1 nm do 10 nm, te elektrokinetičkih potencijala pri višim koncentracijama elektrolita i relativno niskim pokretljivostima čestica. Laboratorij posjeduje i napredni sustav za potenciometrijske titracije nužan za istraživanja protonacijskih i drugih ravnoteža na granici međupovršina tekućina-krutina i tekućina-plin te za određivanje  električnog naboja koloidnih čestica.

Voditeljica laboratorija: prof. dr. sc. Tajana Begović

Zamjenica: dr. sc. Jasmina Jukić

Uređaj za određivanje veličine čestica, zeta-potencijala koloida i nanočestica, te elektroforetske pokretljivosti proteina
CroRIS
Napredni sustav za potenciometrijska mjerenja
CroRIS
Termostat
CroRIS
Close Menu