Laboratorij za karakterizaciju koloida, nanočestica i makromolekula

U okviru  Laboratorija predviđena je instrumentacija za  karakterizaciju koloidnih čestica i nanočestica (instrument za istraživanja statičkog i dinamičkog raspršenje svjetlosti) te za određivanje zeta potencijala električki nabijenih koloidnih čestica i proteina Uređaj  će biti prikladan za mjerenja veličine čestica od 1 nm do 10 nm, te elektrokinetičkih potencijala pri višim koncentracijama elektrolita i relativno niskim pokretljivostima čestica. Dodatno, nabavit će se i napredni sustav za potenciometrijske titracije nužan za istraživanja protonacijskih i drugih ravnoteža na granici međupovršina tekućina-krutina i tekućina-plin  i  za određivanje  električnog naboja koloidnih čestica.

Close Menu