Laboratorij za kalorimetriju

Laboratorij za kalorimetriju opremljen je s tri titracijska izotermna mikrokalorimetra različitih karakteristika, mikrokalorimetrom za određivanje entalpija otapanja krutina te višenamjenskim kalorimetrom za istraživanja toplinskih učinaka kemijskih i fizikalnih promjena u širokom temperaturnom intervalu. Instrumenti su namijenjeni za istraživanja različitih sustava (otopine, suspenzije krutine, tekućine, plinovi). Dodatno, iznimne su osjetljivosti (mogućnost detekcije promjena temperature reda veličine K) što omogućava proučavanja procesa koje karakteriziraju niske reakcijske entalpije, odnosno istraživanja biokemijskih reakcija i procesa s  malim raspoloživim količinama reaktanata.

Izotermni reakcijski i pretražni kalorimetar
CroRIS
Izotermni titracijski i disolucijski mikrokalorimetar
CroRIS
Izotermni titracijski mikrokalorimetar
CroRIS
Izotermni titracijski nanokalorimetar
CroRIS
Close Menu