Laboratorij za kalorimetriju

Laboratoriju za kalorimetriju bit će opremljen s tri titracijska izotermna mikrokalorimetra različitih karakteristika, mikrokalorimetrom za određivanje entalpija otapanja krutina te višenamjenskim kalorimetar za istraživanja toplinskih učinaka kemijskih i fizikalnih promjena u širokom temperaturnom intervalu. Instrumenti su namijenjeni za istraživanja različitih sustava (otopine, suspenzije krutine, tekućine, plinovi). Dodatno, iznimne su osjetljivost (mogućnost detekcije promjena temperature reda veličine K) što omogućuje proučavanja procesa koje karakteriziraju niske reakcijske entalpije, odnosno istraživanja biokemijskih reakcija i procesa s  malim raspoloživim količinama reaktanata.

Close Menu