Dizajn i sinteza funkcionalnih organskih i anorganskih spojeva

Sinteza organskih i anorganskih spojeva  provodit će se u Laboratorijima za primijenjenu sintezu I i II opremljenim suvremenom standardnom opremom za kemijsku sintezu te onom specifičnom poput mikrovalnog reaktora, kao i reaktora za sinteze pri visokim tlakovima i temperaturama, kugličnog mlina te dva kromatografa (automatizirani sustav za flash kromatografiju s integriranim UV-Vis i ELSD detektorom i preparativni/semipreparativni HPLC sustav s DAD+FLD+ELSD detektorima) za brzo i učinkovito odvajanje čistih spojeva iz smjesa. Istraživanja će biti usmjerena na razvoj novih klasa organskih (receptori ionskih i neutralnih vrsta, senzori kationa i aniona, senzori biološki relevantnih vrsta, analitički reagensi, bojila, farmaceutski važni spojevi) i anorganskih spojeva i materijala (funkcionalni katalizatori, materijali iznimnih magnetskih, električnih i optičkih svojstava, metalo-organski sustavi, kompleksni spojevi s biološki važnim vrstama) oslanjajući se na ekološki prihvatljive i energetski učinkovite metode priprave.

Close Menu